HomeAlert - przeglądy nieruchomości

POLITYKA PRYWATNOŚCI

HomeAlert


Data ostatniej aktualizacji 16.05.2023


 1. Przedmiotowy dokument zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Homealert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego  przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000990929, REGON: 523050680, NIP: 9592055636, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł
 2. Polityka zostaje udostępniona w celu zapewnienia osobom, których Dane Osobowe są przetwarzane przez Operatora, jak najszerszej informacji o zakresie przetwarzanych Danych Osobowych, sposobach i zasadach przetwarzania Danych Osobowych oraz o prawach tych osób. Podstawową regulacją prawną dotyczącą ochrony Danych Osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Każdy z Użytkowników korzystający ze Platformy i/lub Aplikacji Operatora, który chce nawiązać kontakt z Operatorem lub który chce zawrzeć z Operatorem Umowę, akceptuje postanowienia Polityki oraz wyraża zgodę na to w jaki sposób Operator zbiera, gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i chroni Dane Osobowe. Jeżeli Użytkownik odmówi przekazania Operatorowi określonych Danych Osobowych, wówczas nie będzie możliwe nawiązanie i prowadzenie kontaktu z Operatorem, w tym zawarcie Umowy. 

I. SŁOWNICZEK POJĘĆ

 1. Poniższym wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie: 
 2. Operator – należy przez to rozumieć: Homealert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego  przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000990929, REGON: 523050680, NIP: 9592055636, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł Danych Osobowych.
 3. Cookies – należy przez to rozumieć pliki tekstowe umieszczane przez serwer na urządzeniu, na którym działa przeglądarka. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Platformy i/lub Aplikacji; 
 4. Dane Osobowe – należy przez to rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 5. Państwo trzecie – należy przez to rozumieć państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 6. Przeglądarka – należy przez to rozumieć program informatyczny służący do wyświetlania stron internetowych. (np. Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Safari);  
 7. Profilowanie – należy przez to rozumieć każdą formę zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych, która polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się; 
 8. Polityka Prywatności (dalej również jako „Polityka”) – należy przez to rozumieć dokument zawierający przede wszystkim informacje o zakresie przetwarzania danych, sposobach i zasadach przetwarzania danych Użytkowników korzystających z Platformy oraz o prawach tych osób;
 9. Przetwarzanie – należy przez to rozumieć każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taki jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 10. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 11. Regulamin – należy przez to rozumieć Regulamin Platformy dostępny pod adresem www.homealert.pl/regulamin
 12. Wyrażenia niezdefiniowane powyżej, a użyte w treści Polityki Prywatności, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.


II. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania Danych Osobowych w związku z korzystaniem z Platformy i Aplikacji przez Użytkowników, świadczeniem Usług przez Operatora, dostępnych dla Użytkowników za pośrednictwem Platformy i Aplikacji, bądź też w celu nawiązania kontaktu.


III. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH


Operator może pozyskiwać Dane Osobowe:

 1. bezpośrednio od samych Użytkowników (tj. Dane Osobowe przekazywane są przez Użytkownika podczas korzystania z Platformy i Aplikacji, wypełniania formularzy dostępnych na Platformie i w Aplikacji a także za pośrednictwem jakiejkolwiek wymiany informacji z Operatorem w formie e-mail, jak również podczas zgłaszania reklamacji); 
 2. w sposób zautomatyzowany za pośrednictwem plików Cookies i innych narzędzi śledzących, w zakresie jakim Użytkownik uprzednio wyrazi na to zgodę. 

IV. PODSTAWY PRAWNE, CELE, CZAS ORAZ ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Osobowe przetwarzane są przez Operatora w celu: 
Cel przetwarzania
Podstawa prawna
Czas przetwarzania
Podjęcie działań zmierzających do zawarcia i wykonania Umowy; zawarcie oraz wykonanie praw i obowiązków wynikających z Umowy (m.in. obejmujących utrzymanie i prowadzenie Konta; udostępnienie funkcjonalności Platformy/Aplikacji)

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. prawnie uzasadniony interes Operatora jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej)

Dane Osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do zawarcia i realizacji Umowy

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z zawartą Umową

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. prawnie uzasadniony interes Operatora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem Usług)

Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z zawartą Umową


Realizacja procedury reklamacji i/lub prawa odstąpienia od Umowy

art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO

Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej i/lub prawa odstąpienia od Umowy


Spełnienie obowiązków podatkowych, a także księgowych i rachunkowych (m.in. w celu realizowania faktury VAT lub innego dokumentu na podstawie, którego Operator dokonuje rozliczeń)

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO m.in. w zw. z art. 70 Ordynacji podatkowej oraz art. 74 Ustawy o rachunkowości

Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Operatora

Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych (m.in. realizacja praw Użytkowników w zakresie przyznanym przez RODO oraz tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO)

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Operatora

Zarządzanie i doskonalenie Platformy i Aplikacji

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. prawnie uzasadniony interes Operatora jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej)

Dane Osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Operatora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika


Analityczny i statystyczny

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. prawnie uzasadniony interes Operatora polegający w szczególności na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych Usług)

Dane Osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Operatora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika.


Zapewnianie bezpieczeństwa Usług, które świadczy Operator, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych, przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Dane Osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia korzystania z Usług przez Użytkownika

Umożliwienia Użytkownikowi przekazywania i wymiany informacji z Operatorem (m.in. w celu zawarcia Umowy i/lub w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz kontaktu telefonicznego w związku z realizacją Umowy)

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i/lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. prawnie uzasadniony interes Operatora jakim jest zamiar zawarcia Umowy oraz prowadzenie korespondencji z Użytkownikiem)

Dane przekazane w celu zawarcia Umowy przetwarzane są przez czas niezbędny do zawarcia Umowy; w przypadku Danych Osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego do czasu istnienia uzasadnionego prawnie interesu Operatora

Cel przetwarzania
Podstawa prawna
Czas przetwarzania
Zapewnienia możliwości skorzystania z niektórych dostępnych funkcjonalności Platformy i/lub Aplikacji (w zakresie w jakim niezbędne jest wyrażenie zgody Użytkownika na odczytywanie informacji o lokalizacji z urządzenia Użytkownika; odbieranie danych z Internetu i pełny dostęp do sieci)

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej niż do momentu wycofania zgody. 

Wycofanie zgody nie wpływa na legalność uprzedniego przetwarzania

Kontaktowanie się z Użytkownikami w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, (za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadomienia push-up, kontakt telefoniczny)

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 Prawa telekomunikacyjnego


Dane Osobowe przetwarzane są do momentu wycofania zgody na otrzymywanie komunikatów lub informacji marketingowych (na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub Prawa telekomunikacyjnego)


Wycofanie zgody nie wpływa na legalność uprzedniego przetwarzaniaPo upływie okresu przetwarzania Dane Osobowe są niezwłocznie usuwane lub anonimizowane. 

V. DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTARTORA


Zakres Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora może różnić się w zależności od tego, z jakich Usług lub funkcjonalności dostarczanych przez Administratora korzysta Użytkownik. Każdorazowo zakres Danych Osobowych został określony również w Regulaminie.


 1. Dane Osobowe przetwarzane przy rejestracji Konta oraz wykonywania praw i obowiązków wynikających z Umowy

Operator będzie przetwarzał następujące dane Użytkownika:

 1. w przypadku Użytkownika posiadającego status Konsumenta: 
 2. imię i nazwisko;
 3. adres e-mail;
 4. numer telefonu;
 5. w przypadku Użytkownika posiadającego statusu Przedsiębiorcy-Konsumenta: 
 6. imię i nazwisko;
 7. numer NIP;
 8. rodzaj prowadzonej działalności;
 9. adres e-mail;
 10. numer telefonu.
 11. w przypadku Użytkownika posiadającego status Przedsiębiorcy: 
 12. firmę;
 13. numer NIP;
 14. adres (siedziby) – opcjonalnie;
 15. adres e-mail;


Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. 

Administrator może przetwarzać także dodatkowe dane, które zostały wskazane po zakończeniu procesu rejestracji Konta przez Użytkownika lub podczas korzystania z udostępnionych funkcjonalności w ramach Platformy/ Aplikacji takie jak: adres nieruchomości, szczegóły nieruchomości. Podstawą przetwarzania ww. danych jest dobrowolna zgoda Użytkownika. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie zgłoszenia na adres rodo@homealert.pl . Podanie ww. danych jest dobrowolne i nie wpływa na zawarcie i realizację Umowy. 


2.Komunikacja z Administratorem – komunikatory, zapisy rozmów


W przypadku korzystania przez Użytkownika z kanałów komunikacyjnych z Administratorem, w tym m.in. za pośrednictwem formularzy kontaktowych, kontaktu e-mail, Administrator przetwarza Dane Osobowe niezbędne do prowadzenia z Użytkownikiem komunikacji, udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkownika zapytanie, czy też do zrealizowania prośby Użytkownika. Mogą to być takie dane jak: imię i nazwisko/firma, adres e-mail, Dane Osobowe zawarte w treści wiadomości. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe w formularzu wymagane jest w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 


   

3.Procedura reklamacji

W przypadku wszczęcia procedury reklamacji, przetwarzane będą Dane Osobowe wskazane przez Użytkownika w reklamacji. W szczególności mogą to być: imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Użytkownika, firma, adres e-mail, adres siedziby, inne Dane Osobowe pozyskane w trakcie procedury reklamacji od Użytkownika lub od osoby reprezentującej.

Podanie ww. danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji procedury reklamacji. 

 1. Procedura odstąpienia od Umowy


W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od Umowy, przetwarzane będą Dane Osobowe wskazane przez Klienta w złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.

W szczególności mogą to być: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, inne Dane Osobowe pozyskane w trakcie realizacji ww. procedury. 


Podanie ww. danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji prawa do odstąpienia od Umowy.

  

4.Subskrypcja Newsletteru


W przypadku subskrypcji Newsletteru przez Użytkownika, Administrator będzie przetwarzał Dane Osobowe w postaci: adresu e-mail. W tym zakresie wymagane jest potwierdzenie Użytkownika polegające na wyrażeniu przez niego, jako właściciela adresu e-mail, dobrowolnej zgody na otrzymywanie Newsletteru i dodanie do listy dystrybucyjnej. 


Jeśli Użytkownik zapisze się do Newsletteru, Administrator może przez czas trwania subskrypcji, przechowywać także adres IP oraz informację na temat czasu zgłoszenia subskrypcji i jej potwierdzenia przez Użytkownika. Przetwarzanie powyższych danych, jest niezbędne, w celu wykazania, że Użytkownik faktycznie dobrowolnie zamówił subskrypcję Newsletteru oraz pozwoli Administratorowi rozpoznać wszelkie przypadki nieuprawnionego użycia adresu e-mail Użytkownika.


Administrator przetwarza także informacje na temat urządzenia, z którego korzysta Użytkownik oraz otwieranych i klikanych elementów Newsletteru. Dzięki powyższym informacjom Administrator może udostępniać Użytkownikom odpowiednie treści. 


Użytkownik w każdej chwili może dezaktywować subskrypcję Newsletteru. Rezygnacja następuje poprzez wysłanie oświadczenia woli na adres rezygnacja@homealert.p. lub poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newsletteru.

 Podanie ww. danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zamówienia i otrzymywania Newsletteru.


6.Cele analityczne, statystyczne oraz doskonalenie Platformy/Aplikacji 


W celach analitycznych, statystycznych, a także w celu dopasowania treści

i funkcjonalności Platformy/Aplikacji do potrzeb Użytkowników, gromadzone będą informacje na temat aktywności Użytkownika na Platformie/Aplikacji, w tym informacje związane z korzystaniem z poszczególnych Usług, jak również Dane Osobowe dotyczące preferencji i oczekiwań Użytkownika. 7.Pozostałe przypadki


Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody Użytkownika Administrator może opracowywać dowolne kombinacje informacji dotyczących Użytkownika, w tym jego Danych Osobowych i danych uzyskiwanych przy wykorzystaniu narzędzi analitycznych, które mogą również być przesyłane partnerom biznesowym Administratora lub mogą być uzyskiwane od nich. Administrator może wykorzystywać te informacje i ich kombinacje w celach określonych w niniejszej Polityce.

V. DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTARTORA


Zakres Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora może różnić się w zależności od tego, z jakich Usług lub funkcjonalności dostarczanych przez Administratora korzysta Użytkownik. Każdorazowo zakres Danych Osobowych został określony również w Regulaminie.


 1. Dane Osobowe przetwarzane przy rejestracji Konta oraz wykonywania praw i obowiązków wynikających z Umowy

Operator będzie przetwarzał następujące dane Użytkownika:

 1. w przypadku Użytkownika posiadającego status Konsumenta: 
 2. imię i nazwisko;
 3. adres e-mail;
 4. numer telefonu;
 5. w przypadku Użytkownika posiadającego statusu Przedsiębiorcy-Konsumenta: 
 6. imię i nazwisko;
 7. numer NIP;
 8. rodzaj prowadzonej działalności;
 9. adres e-mail;
 10. numer telefonu.
 11. w przypadku Użytkownika posiadającego status Przedsiębiorcy: 
 12. firmę;
 13. numer NIP;
 14. adres (siedziby) – opcjonalnie;
 15. adres e-mail;


Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. 

Administrator może przetwarzać także dodatkowe dane, które zostały wskazane po zakończeniu procesu rejestracji Konta przez Użytkownika lub podczas korzystania z udostępnionych funkcjonalności w ramach Platformy/ Aplikacji takie jak: adres nieruchomości, szczegóły nieruchomości. Podstawą przetwarzania ww. danych jest dobrowolna zgoda Użytkownika. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie zgłoszenia na adres rodo@homealert.pl . Podanie ww. danych jest dobrowolne i nie wpływa na zawarcie i realizację Umowy.  

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 


 1. Administrator informuje, że związku z realizacją Usług, Dane Osobowe będą lub mogą być ujawniane zewnętrznym odbiorcom: 
 2. Wykonawcom – w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy Zlecenia; 
 3. partnerom biznesowym Administratora;
 4. usługodawcom Administratora, w szczególności (1) podmiotom świadczącym usługi księgowe; (2) kancelariom prawnym; (3) podmiotom świadczącym usługi informatyczne; oraz zapewniającym wsparcie i zarządzanie IT; (4) dostawcom zewnętrznych technologii; systemów do fakturowania; (5) dostawców narzędzi analitycznych;
 5. osobom współpracującym z Administratorem w ramach Platformy i Aplikacji, na podstawie wydanych upoważnień lub zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych;
 6. organom państwowym, w tym, prokuraturze, policji (wtedy, gdy jest to wymagane przepisami prawa).


Operator informuje, że przekazywanie Danych Osobowych Użytkowników zewnętrznym odbiorcom będzie odbywało się wówczas gdy:

 1. jest to konieczne do korzystania z usług podmiotu zewnętrznego; 
 2. jest to konieczne do wykonania umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi;
 3. jest to konieczne do prawidłowej realizacji Umowy;
 4. jest to konieczne do celów analitycznych i statystycznych, w tym także do optymalizacji Platformy/Aplikacji;
 5. jest to konieczne do nawiązania kontaktu i prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem;
 6. wynika to z przepisów;
 7. jest to konieczne do obrony roszczeń lub praw Operatora, w tym w związku z toczącym się procesem;
 8. nastąpiła okoliczność stanowiąca zagrożenie życia, zdrowia, mienia lub bezpieczeństwa.
 9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody Użytkownika, Operator może opracowywać dowolne kombinacje informacji dotyczących Użytkownika, w tym jego Danych Osobowych i danych uzyskiwanych przy wykorzystaniu plików Cookies, które mogą również być przesłane partnerom biznesowym Operatora lub mogą być uzyskiwane od nich. Operator może wykorzystywać te informacje i ich kombinacje w celach określonych w niniejszej Polityce.


VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Operator nie będzie wykorzystywał Danych Osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą one podlegały profilowaniu. 

VIII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z przepisami RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z kontrolą przetwarzania Danych Osobowych: 

 1. prawo dostępu do treści Danych Osobowych (m.in. uzyskania informacji jakiego rodzaju Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora, w tym do otrzymania kopii swoich Danych Osobowych);
 2. prawo żądania poprawienia, uaktualnienia lub sprostowania Danych Osobowych;
 3. prawo żądania usunięcia Danych Osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; 
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych Osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (np. w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych);
 5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego.

Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje:

 1. prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili; 
 2. prawo do przenoszenia Danych Osobowych. 

2.W celu realizacji swoich uprawnień Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w pkt. XIV: „Dane Kontaktowe”.

IX. PLIKI COOKIES 

 1. W ramach Platformy/Aplikacji Operator będzie korzystał z plików Cookies:
 2. własnych – do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów strony, takich jak prawidłowe przesyłanie formularzy widocznych na stronie, utrzymywanie sesji po zalogowaniu itp. W plikach Cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Użytkownika ustawieniach Cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami Cookies; 
 3. zewnętrznych – pliki podmiotu zewnętrznego HubSpot w celu obsługi czatu z użytkownikiem, np. zapamiętania konwersacji z Użytkownikiem po zamknięciu przeglądarki
 4. Pliki Cookies wygasają automatycznie po 90 dniach od ostatniego odwiedzenia seriwsu Homealert.pl
 5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Istnieje możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej Przeglądarki. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach Przeglądarki, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na urządzeniu końcowym – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Platformy. 
 6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Platformę – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. 
 7. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych powinny być dostępne w sekcji „pomoc” lub innej podobnej.


X. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa, w celu zapewnienia, że Dane Osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie

w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator podejmuje wszelkie działania, aby podmioty współpracujące z nim dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane Osobowe na zlecenie Administratora. Do zabezpieczenia Danych Osobowych, Operator stosuje w szczególności: certyfikat SSL, wykonywanie kopii zapasowych danych, szyfrowanie haseł, a także baza danych zabezpieczona jest hasłem. 

XIII. NEWSLETTER

 1. Do wysyłki Newslettera wykorzystywany jest podany przez Użytkownika adres e-mail. Wymagane jest tutaj potwierdzenie Użytkownika polegające na wyrażeniu przez niego, jako właściciela adresu e-mail, dobrowolnej zgody na dodanie do swojego adresu e-mail listy mailingowej Operatora i otrzymywanie Newslettera.
 2. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji.
 3. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail wysyłanej w ramach subskrypcji Newslettera.   


XIII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Operator dąży do zapewnienia aktualności niniejszej Polityki i jej aktualizacji. W przypadku zmiany przepisów prawa, orzecznictwa sądowego, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przetwarzania Danych Osobowych, wprowadzenia kodeksów dobrych praktyk (jeżeli Operator będzie związany takimi kodeksami), zmiany technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania Danych Osobowych, Operator dokona odpowiednich zmian niniejszej Polityki, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez wyświetlenie komunikatu na Platformie oraz opublikowanie nowego brzmienia Polityki na Platformie/Aplikacji w zakładkach polityki prywatności.


x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security